เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมสึนามิ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยมีหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายธีระ กล่าวว่า ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2561-2564) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี นั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเห็นชอบ เพื่อส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ สำหรับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับการประสานเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณงานจากสำนักงานงบประมาณ เพื่อแจ้งการสรุปผลการพิจารณา กลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 531,053,190บาท จำนวน 25 โครงการโดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดระนอง จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลประเมินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด โดยมีคำสั่งให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีหน้าที่ดังนี้ ให้ติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการการบริหารโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีการบริหารการจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขการดำเนินงานโครงการกันในงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดทำรายงานผลติดตามเสนอหัวหน้ากลุ่มจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อให้ได้รับทราบ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆตาม ที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้มอบหมายต่อไป

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group