เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2559ภายใต้หัวข้อ"คนพิการใต้ร่มพระบารมี: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันนี้ 11 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2559 โดยมีนายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางพิมพร ขอศานติวิชัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าร่วม
นายเสถียร กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ทุกวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลมาตั้งแต่ปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ การยอมรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจส่งเสริมสิทธิ์และศักยภาพของคนพิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์สนุกสนานร่วมกัน ปัจจุบันทุกส่วนของสังคมโลก ได้ตระหนักและตื่นตัวในเรื่องสิทธิ์ของคนพิการ รัฐบาลไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ให้ความสำคัญและช่วยเหลือผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดหัวข้อในการจัดงานปีนี้คือ"คนพิการใต้ร่มพระบารมี: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม เป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งการจัดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2559ภายใต้หัวข้อ"คนพิการใต้ร่มพระบารมี: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การให้บริการด้านอาชีพ/รับสมัครงาน โดยจัดหางานจังหวัดภูเก็ต บริการตัดผมฟรี อีกทั้งยังมีการแสดงบนเวที นอกจากนี้นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการทั่วไปตำบลรัษฎาและมอบของขวัญให้กับคนพิการ ซึ่งภายในงานยังมีบริการจัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มสำหรับคนพิการครอบครัว ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group