เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการดูแลพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ

วันนี้ (10 มกราคม 2560) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) เข้าร่วม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือก ทสม.ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมไปถึงคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4358/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการคัดเลือกเครือข่าย ทสม.จังหวัดภูเก็ต ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน รวมไปถึงการชี้แจงบทบาทหน้าที่ ทสม. ผู้ประสงค์ร่วมการคัดเลือก/สมัครเป็นกรรมการเครือข่าย ทสม. ขั้นตอน และแนวทางคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.รวมถึงการรับรองรายชื่อ ทสม.จากคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ภูเก็ต เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการลงนามประกาศรับรอง และนำเอกสารการประกาศรายชื่อ ทสม. ดังกล่าว ไปติดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อผ่านการประกาศรายชื่อแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการ คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ต่อไป
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมความเข้าใจสำหรับการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. แต่งตั้งระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ บุคคลที่จะเข้ามาเป็น ทสม. คือต้องเป็นบุคลที่ในหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีความเข้าใจ ความเสียสละ และอุทิศตัวในการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ทสม. เกิดจากการส่งเสริม และสนับสนุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล ร่วมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคมในการจัดตนเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับจังหวัดภูเก็ตมี สมาชิก ทสม.ที่มีสิทธิ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จำนวน 625 คน อย่างไรก็ตามจะมีการจัดคัดเลือก ทสม. เพื่อสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง กระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับนโยบายและระดับชุมชน โดยการคัดเลือก ทสม. ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกต่อไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group