เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชุมพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)

วันนี้ (15 ก.ย. 59) ที่ธัญญปุระรีสอร์ท นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยมีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม
นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่าในปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยว 2.44 ล้านบาท ในจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 29.8 ล้านคนและในปี 2559 คาดว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในไทยมีจำนวนกว่า 32 ล้านคน โดยขยายตัวร้อยละ 8 จากปีที่ผ่านมา แต่การท่องเที่ยวไทยยังมีความเสี่ยงและความท้าทายหลายประการที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวและอาจส่งผลให้จำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560 จึงได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เป็นแนวทางการพัฒนาหนึ่งในยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจึงเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างโดยใช้ทักษะในการจัดการขั้นสูง ที่สร้างศักยภาพในการแข่งขันและเป็นจุดขายของไทยในอนาคต โดยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬามีวัตถุประสงค์ใน 2 ลักษณะคือ นักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อติดตามชมกีฬาในมหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ตนชื่นชอบในทัวร์นาเม้นท์ที่สำคัญ อาทิ การไปชมฟุตบอลยูโร การเดินทางไปชมกีฬาโอลิมปิก และนักท่องเที่ยวเดินทางเพื่อไปเล่นกีฬา เช่นกีฬาปีนเขาที่ไร่เลย์ ดำน้ำที่เกาะเต่า การร่วมวิ่งกรุงเทพมาราธอน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬานี้สามารถสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดทำโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ขึ้น เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางกีฬาของประเทศไทยและแนวทางการส่งเสริมสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ โดยในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและรับฟังความคิดเห็นขอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต บุรีรัมย์ พัทยาและเชียงใหม่ ทั้งนี้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งเน้นในการส่งเสริมและผลักดันกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาใน 3 มิติได้แก่ การสร้างตัวแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ถอดแบบ Best Practice สู่การผลักดันให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดกิจกรรมและช่องทางการตลาดที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ทั้งใน/นอกฤดูการท่องเที่ยวและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายสูง/พักนานและรับผิดชอบต่อสังคม และการกระจายรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากับกีฬาท้องถิ่น สร้างความหลากหลายให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group