เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักนโยบายและแผนพลังงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์การสะสมแต้มพลังงาน (Energy Points) และเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ที่ห้องดาราเธียเตอร์ โรงแรมดาราภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์การสะสม Energy Points และเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมี นายชิน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ บัณฑิตกมล ประธานคณะทำงานโครงการฯ นายรุ่งเรือง สายบวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เข้าร่วม
นายณรงค์ กล่าวว่า การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมยังคงมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลการสำรวจปัญหา อุปสรรค ด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้ประกอบการ ผ่านโครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแต่ละภูมิภาค พบว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากไม่ได้ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและเคยชินกับการมีผู้มาดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้ โดยเมื่อหมดระยะเวลาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนก็กลับไปดำเนินการแบบเดิม ๆ ตามความเคยชินทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานแย่ลง อีกทั้งผู้ประกอบการบางส่วนอาจจะไม่ทราบแนวทางที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและไม่ทราบว่าจะขอคำแนะนำหรือหาความรู้ได้จากที่ไหน ถ้าไม่มีโครงการจากภาครัฐ ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าว ทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ประกอบการภาครัฐให้การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเองและให้เริ่มตระหนักถึงความสำคัญการอนุรักษ์พลังงาน โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม(Energy Points) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการวางรากฐานให้โรงงานมีระบบการจัดการพลังงานเบื้องต้นในองค์กรผ่านกลไกการจูงใจ ด้วยการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ด้านพลังงานภายใต้โครงการ อาทิเช่น การอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน การเข้าเยี่ยมชมโรงงานอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในกลุ่มจังหวัด การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ และการขอรับเงินทุนสนับสนุนในอัตราร้อยละ 30 แต่ไม่เกิน 300,000 บาทต่อแห่ง ทั้งนี้การจัดสัมมนาในวันนี้จึงกำหนดจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการสะสมคะแนน Energy Point และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงมีบูธเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสถาบันการเงินเพื่อเสนอแนะแนวทางให้ผู้ประกอบการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group