เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

วันนี้ (26ส.ค.59) เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมศาลากลางหลังเก่า นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม โดยมี นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและคณะทำงานโครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกฯเข้าร่วม
จังหวัดภูเก็ตได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม” เมื่อเดือนธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง จัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่เป็นไปตามหลักสากล และจัดเตรียมแผนการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกและการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ซึ่งตอบสนองนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตและการก้าวไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก (World Class Destination) ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งกล่าวถึงการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ทำหน้าที่หน่วยประสานงานหลัก ซึ่งมีการสรุปผลการศึกษาของโครงการฯโดยประกอบด้วย /แนวทาง วิธีการที่ใช้ในการคำนวณ และการรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง /ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดภูเก็ต ณ ปี พ.ศ. 2556 (ปีฐาน) /ผลการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดในอนาคต จาก พ.ศ. 2557 –2573 /มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้การลดก๊าซเรือนกระจกในจังหวัดภูเก็ตจะส่งผลช่วยภาพรวมของประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงค์ในการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP-21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้นการลดก๊าซเรือนกระจกยังจะมีส่วนช่วยบรรเทาความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group