เมนูหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และภาคคีเครือข่ายจัดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนและสภาพลเมืองจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 “สานพลังประชารัฐ สู่ภูเก็ตเกาะสวรรค์”

วันนี้ (25 ส.ค. 59) ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนและสภาพลเมืองจังหวัดภูเก็ต ปี 2559 “สานพลังประชารัฐ สู่ภูเก็ตเกาะสวรรค์” โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล ผู้แทนสภาพลเมืองและผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เข้าร่วม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัดและระดับ นโยบายเพื่อให้เกิดการระดมความคิด ทิศทาง แนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัด แผนงานการปฏิบัติการหนุนเสริมการพัฒนาขบวนสวัสดิการชุมชนและการพัฒนาระบบการทำงานที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างความสามัคคีในสังคม ยกระดับสวัสดิการชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากในระดับตำบล ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่ถาวรและยั่งยืน เพื่อให้เกิดการบรรลุถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องสานพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนธุรกิจ ช่วยกันหนุนเสริม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 8 ประเด็นของขบวนองค์กรชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน สู่สวัสดิการสังคม
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายประชารัฐ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี กับการส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก” โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี การนำเสนอผลการขับเคลื่อนภาคประชาชน “ภูเก็ตเกาะสวรรค์ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” โดยนางวารุณี ธารารัตนากุล ประธานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต และการเสวนา “การสานพลังประชารัฐ สู่ภูเก็ตเกาะสรรค์” เป็นต้น

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group