เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีนำข้าราชการ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการ, นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นายอภิสิทธิ์ วรรณกุล ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายกเทศมนตรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง, สมาชิกสภาท้องถิ่น, ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ เทศบาล / องค์การส่วนบริหารส่วนตำบล / กรุงเทพมหานคร / และเมืองพัทยา โดย นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ รัตนโกสินทร์ศก 116 ขึ้น อันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล ครั้นเมื่อรัตนโกสินทร์ศก 123 พระองค์ได้เสด็จประพาสต้นผ่านมา ณ ตำบลท่าฉลอม ครั้งหนึ่ง และตำบลมหาชัยอีกครั้งหนึ่ง ทรงเล็งเห็นถึงความพร้อมของตำบลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากกว่าชุมชนอื่น จึงทรงตัดสินพระทัย ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอมขึ้น เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พ.ศ. 2448 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงมีพระบรมราโชบายที่จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งจากผลการทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลที่ท่าฉลอมแห่งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ต่อจากนั้นประธานในพิธี ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้ปฏิบัติปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องประชาชนและให้ความร่วมมือในการทำงานกับจังหวัดเป็นอย่างดี.

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group