เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

ภูเก็ต ยกระดับการท่องเที่ยว มุ่งสู่จุดหมายรองรับการจัดงานไมซ์ชั้นนำระดับโลก

วันที่ 22 ก.พ.60 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชนเข้าร่วม
นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเติบโตของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง และตรัง) โดยเฉพาะให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เพราะมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นครัวโลก ดังนั้นการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เข้มแข็งจะต้องอาศัยความร่วมของ กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน และมุ่งเน้นการพัฒนาตามหลัก 4M 1 S คือ 1. ศูนย์กลางMarina Hub จังหวัดภูเก็ตมีท่าเทียบเรือที่มีความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตจึงมีเรือยอร์ชและมีเรือครูซเข้ามารวมกันถึงปีละ ประมาณ 1,500 ลํา ดังนั้นโอกาสของ การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลยังถือว่ามีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ 2. Medical Hub จังหวัดภูเก็ตได้วางยุทธศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์กลางของการบริการทางการแพทย์ของอันดามัน 3. Mice City จังหวัดภูเก็ตถูกจัดให้เป็นเมือง 1 ใน 5 เมือง ของเมือง Mice City ของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีได้มีการประชุมทั้งของคนไทย ของต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ได้มาจัดกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจํานวนมาก 4. Manpower Development การพัฒนาเมือง ภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นถือว่าเป็นความเหมาะสมทั้งสภาพของเมือง และด้านสิ่งแวดล้อม และ 1 S คือ ภูเก็ต พัฒนาสู่ความเป็นเมือง ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ Phuket Smart City แห่งแรกในประเทศไทย Free Wifi ควบคู่กับการพัฒนาระบบ Modules ประกอบด้วย Security Entrance ระบบรักษาความปลอดภัยเส้นทางเข้าออกเกาะภูเก็ต, Security checkpoint ระบบรักษาความปลอดภัยจุดตรวจค้น, Security Border ระบบรักษาความปลอดภัยรอบแนวชายฝั่ง, CCTV Integration Platform ระบบบูรณาการกล้องวงจรปิดและTraffic Intelligence ระบบบริหารจัดการจราจร ซึ่งจะมีการบูรณาการทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตได้เตรียมร่างแผนยุทธศาสตร์ไมซ์จังหวัดภูเก็ต ครอบคลุม 2 ด้านหลักคือ 1. Partnership เน้นการทำงานเชิงเครือข่ายกับภาคีต่างๆ ทั้งเทศบาลนคร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทย (ภาคใต้) การมีส่วนร่วมของชุมชน และความร่วมมือกับกลุ่มจังหวัดอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง และตรัง) โดยพัฒนาพื้นที่กลุ่มอันดามันให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยง เพื่อรองรับกิจกรรมไมซ์ในอนาคต 2. Destination Marketing การหารือจุดยืนทางการตลาดด้านไมซ์ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ภาพลักษณ์ของเมืองมีความโดดเด่น สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทุกรูปแบบ มุ่งสู่การเป็นจุดหมายการจัดงานไมซ์ชั้นนำระดับโลก สำหรับ การส่งเสริมภูเก็ตให้เป็นไมซ์ซิตี้ต้องมองในเรื่องของความแปลกใหม่ด้วย โดยภูเก็ตเป็นเมืองน่าเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอยู่แล้ว แต่ในการจัดประชุมสัมมนาโดยเฉพาะอินเซนทีฟจำเป็นต้องมีไอเดียแปลก ๆ ใหม่ ๆ ในการนำเสนอและขณะนี้มีการลงทุนเรื่องของโรงแรมที่พักเพิ่มมากขึ้น มีเที่ยวบินให้บริการเพิ่มขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวและจัดการประชุมสัมมนาในจังหวัดภูเก็ตได้ตลอดทั้งปี

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group