เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

ภูเก็ต ต่อต้านคอรัปชั่น ร่วมสร้างภูเก็ตสีขาว เปิดตู้ ปณ. 1567 ภูเก็ต แจ้ง ข้อมูลข่าวสารการทุจริตถึงผู้ว่าโดยตรง

นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนในการทำสงครามกับคอร์รัปชัน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการเบื้องต้นในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ซึ่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ต้องเร่งสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว จังหวัดภูเก็ต ได้เปิด ตู้ ปณ. 1567 ภูเก็ต เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตคอร์รัปชั่นกับผู้ว่าฯ เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นการบูรณาการทำงานเพื่อร่วมกันสร้าง ภูเก็ตให้เป็นเมืองสีขาว ร่วมกัน ป้องกัน ปราบปราม บำบัด แก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมไทย โดยเริ่มที่ภาคราชการ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในงานบริหาร และให้ประชาชนที่พบเห็นการกระทำที่ทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการ และมีเบาะแสหรือหลักฐานว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติการณ์เรียกรับผลประโยชน์จากสถานประกอบการต่าง ๆ แจ้งข้อมูลได้ที่ ตู้ ปณ. 1567 ภูเก็ต

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group