เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงเรียนนานาชาติ “เฮดสตาร์ท”

วันนี้ (19ม.ค.60) เวลา 10.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ, นักเรียน, นักศึกษา และประชาชน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน เข็มที่ระลึกพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.” แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 100 ราย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 1 ต้นเพื่อเป็นที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขับร้องและบรรเลงเพลงของนักดนตรีอาวุโสในวง “เดอะชาร์ค” ซึ่งเป็นวงที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงร่วมบรรเลงเมื่อปี พ.ศ. 2502 และทรงทอดพระเนตรการแสดงของชาวอูรักลาโว้ย พร้อมกันนี้ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลเสริมไปด้วย
สำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตถือกำเนิดจากวิทยาลัยครูภูเก็ตเมื่อ พ. ศ. 2514 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถาบัน "ราชภัฏ"ในปีพ.ศ.2535 และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปีพ.ศ. 2547 นับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันมีอายุได้ 46 ปี ต่อมาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้พิจารณาเห็นชอบให้ก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ขึ้นเงินงบประมาณ 123,460,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2558 โดยสร้างเป็นอาคารคอนกรีตสูง 4 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 7,600 ตารางเมตรเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านภาษาและภาษาต่างประเทศและเป็นศูนย์ให้บริการในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ รวมถึง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจแก่พสกนิกรจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ขอพระราชทานชื่ออาคาร ต่อมาสำนัก ราชเลขาธิการแจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับที่ป้ายชื่อดังกล่าวด้วย จากนั้นในเวลา 12.40 น. ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ด,ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group