เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

เทศบาลนครภูเก็ตจัดเสวนาการมีส่วนร่วมกับการ ประชาสัมพันธ์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 18.40 น.ที่ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ,นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต,นางจันจิรา สิตบุศย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต และนายพีระพงษ์ ผลประมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ การมีส่วนร่วมกับการประชาสัมพันธ์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินการเสวนาโดย นายอำนวย คุ้มบ้าน สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต จัดขึ้น เพื่อเป็นการขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ตที่ให้การสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลนครภูเก็ตให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง นาย โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะ การจัดการโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
ทั้งนี้การปฏิบัติงานของจังหวัดภูเก็ต มี2 เรื่องคือ เรื่องของการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและเรื่องของการแก้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตในประเด็นของปัญหา ที่สำคัญคือการแก้ปัญหาด้านการจราจร โดยขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตมีการดำเนินการก่อสร้างทางลอดอุโมงค์จำนวน 5 จุด ได้แก่ ที่อุโมงค์สามกอง,บางคู,ดาราสมุทร,ห้าแยกฉลองและสนามบินที่มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เริ่มต้นดำเนินการเปิดใช้อุโมงค์แล้ว 2 จุดคือ อุโมงค์สามกอง , อุโมงค์ดาราสมุทร 1 จุดคือ อุโมงค์บางคู ได้เปิดใช้ชั่วคราว ส่วนอีก 2 จุดคือ อุโมงค์ห้าแยกฉลองและ อุโมงค์สนามบินกำลังดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าเมื่อทางลอดอุโมงค์ทั้ง 5 จุดเปิดให้บริการได้ครบ จะสามารถบรรเทาความแออัดของการจราจรในจังหวัด ภูเก็ตได้เป็นอย่างดี สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟรางเบาของจังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร การก่อสร้างใช้ระยะเวลา 3 ปีและคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ในปี 2564 ในส่วนของการแก้ปัญหาความแออัดและล่าช้าของสนามบินภูเก็ต ด้านระบบการตรวจคนเข้าเมือง ในแต่ละวันผู้โดยสารเข้าออกที่สนามบินภูเก็ตประมาณ 3 หมื่นกว่าคน ทำให้แออัด แนวทางในการแก้ไขคือได้ประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามา เพิ่มอีก 50 คน และได้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานด้วย เมื่อเครื่องมือพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมมากขึ้น ปัญหาเรื่องความไม่สะดวก ความล่าช้าก็จะลดลงอย่างแน่นอน นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่าการการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในอนาคตจะได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวนกว่า 180 ล้านบาทเพื่อนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิล ลงใต้ดินในพื้นที่ถนน 4 สายคือ ถนนพังงา ถนนดีบุก ถนนระนอง และถนนรัษฎาซึ่งจะทำให้ถนนทั้ง 4 สายมีความสวยงามและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและจะได้รับงบประมาณในการปรับปรุงสวนสาธารณะสะพานหิน 160 ล้านบาท อย่างไรก็ตามโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้เข้าใจและทุกภาคส่วนมาร่วมกันเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเกิดการพัฒนา นอกจากนี้ข่าวดี ของจังหวัดภูเก็ตคือการที่ประเทศเมียนมาร์มีความต้องการร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทยด้วยซึ่งจะทำให้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ขณะที่นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ช่วยผลักดันการก่อสร้างสะพานคลองเกาะผีเรื่องเตาเผาขยะ สำหรับเทศบาลนครภูเก็ต มีพื้นที่ 210 ไร่ โดย เทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินการขยายพื้นที่นำสายไฟฟ้าลงดินในเขตย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวีถีชีวิตคนภูเก็ตและที่สำคัญบริเวณย่านเมืองเก่ามีความสวยงามของตึกรามบ้านช่อง ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีสที่เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมจีนกับ ยุโรป ซึ่งทางเทศบาลตั้งใจที่จะทำให้บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นเส้นทางท่อง เที่ยวที่เชื่อมต่อกันได้ตลอดทั้งย่านเมืองเก่า ดังนั้นการพัฒนาเมืองจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เทศบาลนครภูเก็ตจะเข้าสู่ Smart city และมีกว่า160 โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมประชาสัมพันธ์ ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างครบถ้วนและทั่วถึง ด้านนางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ได้ดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ ตามวิสัยทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์ คือ เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ” โดยพร้อมปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เสนอแนะนโยบายและให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์แก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐบาล ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน พร้อมพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน และการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อความสุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ตทุกแขนง โดยได้ส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่สื่อมวลชนเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบทุกวันผ่านช่องทางต่างๆเช่น Line ,อีเมลล์ เป็นต้น นางจันจิรา สิตบุศย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต กล่าว สมาชิก สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตทุกคนพร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน มีหลักการทำงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณด้านการ สื่อสารมวลชนยึดมั่นในจริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพของตนโดยอยากให้ทุกหน่วยงานได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งด้านบวกและด้านลบแก่สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยภาพรวมและสื่อมวลชนพร้อมประชาสัมพันธ์ผลักดันทุกโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และนายพีระพงษ์ ผลประมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า อยากฝากให้เทศบาลนครภูเก็ตให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ภูเก็ตคือเกาะสวรรค์ของคนภูเก็ตอย่างแท้จริง เพื่อให้ภูเก็ตพัฒนาสู่ความเจริญที่ยั่งยืน สุดท้าย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่ได้ช่วยสนับสนุนการทำงานของเทศบาลนครภูเก็ตมาด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2560 เทศบาลนครภูเก็ตมีโครงการที่ต้องดำเนินการกว่า 160 โครงการโดยเฉพาะโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งได้งบประมาณมาแก้ปัญหาจำนวน 527 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อเริ่มโครงการจะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากแต่จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญคือโครงการนำไฟฟ้าสายโทรศัพท์สายเคเบิลลงใต้ดินใน 4 ถนนหลักคือถนนพังงา ถนนดีบุก ถนนระนอง และถนนรัษฎาซึ่งเมื่อดำเนินการจะต้องมีการขุดรื้อถนนซึ่งประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนเกิดผลกระทบระหว่างการก่อสร้างต่อประชาชนอย่างแน่นอนแต่เราจำเป็นต้องลำบากในวันนี้เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้นต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบและเกิดความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการทำงานของเทศบาลนครภูเก็ตโดยเทศบาลนครภูเก็ตหวังว่าจะได้รับมิตรไมตรีที่ดีจากสื่อมวลชนอย่างนี้ตลอดไป

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group