เมนูหลัก

 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

ภูเก็ตจัดบรรยายที่สุดของหัวใจ ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ ถวายความรักความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ 13 พ.ย.59 เวลา 09.00 น.นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสนิท ศรีวิหค,นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชนและ นักเรียน ได้ ร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “ที่สุดของหัวใจ ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ” โดย พันเอก นายแพทย์พงษํศักดิ์ ตั้งคณา ณ ห้องประชุม อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนผู้ร่วมกิจกรรมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและ นักเรียน ได้ รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ที่สุดของหัวใจ ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติเพื่อ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและถวายความรักความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องด้วยต่างตระหนักเป็นอย่างดีถึงพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น พันเอก นายแพทย์พงษํศักดิ์ ตั้งคณา กล่าวบรรยายตอนหนึ่งว่า อยากให้ประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีพลังที่จะได้ร่วมกันแสดงซึ่งความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นรูปธรรม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนตามรอยพระยุคลบาท

» ดูกิจกรรมอื่น ๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group