ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

การตรวจติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Responsive image

  วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่ เลขานุการ ก.บ.ก. และหัวหน้าคณะทำงาน ลงตรวจพื้นที่ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเจ้าโครงการ โครงการที่ลงตรวจพื้นที่ มีดังนี้
  1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและขยายพันธ์ุสัตว์ทะเล
  2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว
  3. โครงการปรับภูมิทัศน์ หาดสุรินทร์
  4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมสั่งการระบบความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
  เวลา 15.30 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่ เลขานุการ ก.บ.ก. และหัวหน้าคณะทำงาน ประชุมคณะทำงานติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมื่องกระทู้ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเจ้าโครงการ