ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

Responsive image

    วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมสึนามิ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยมีหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
    นายธีระ กล่าวว่า ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2561-2564) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี นั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเห็นชอบ เพื่อส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ สำหรับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้รับการประสานเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณงานจากสำนักงานงบประมาณ เพื่อแจ้งการสรุปผลการพิจารณา กลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 531,053,190บาท จำนวน 25 โครงการโดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 5 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดระนอง จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลประเมินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด โดยมีคำสั่งให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีหน้าที่ดังนี้ ให้ติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการการบริหารโครงการการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีการบริหารการจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขการดำเนินงานโครงการกันในงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดทำรายงานผลติดตามเสนอหัวหน้ากลุ่มจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อให้ได้รับทราบ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆตาม ที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้มอบหมายต่อไป