ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

สภาพทั่วไปของจังหวัดสตูล

           จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,754,701 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 319,700 คน ชาย 158,832 คน หญิง 160,868 คน จำนวนครัวเรือน 101,646 ครัวเรือน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 76.77 ศาสนาพุทธร้อยละ 23.02 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.21 มีมัสยิด 232 แห่ง วัด 41 แห่ง โบสถ์ ๓ แห่ง ศาลเจ้า 3 แห่ง และศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 208 ศูนย์มีพระภิกษุ 392 รูป สามเณร 53 รูป มีอิหม่าม 230 คน

การเมืองการปกครอง

          แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 36 ตำบล 279 หมู่บ้าน มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน ส่วนกลาง 51 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง 51 ชุมชน

เศรษฐกิจ

          โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพหลัก คือ การทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน การทำนา และการทำสวนไม้ผล ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2558 ประชากรมีรายได้ เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 112,051 บาท โดยมีมูลค่าสูงกว่าปีที่ผ่านมา 639 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใน ภาคใต้ จังหวัดสตูลมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เป็นลำดับที่ 7 ของภาคใต้ และลำดับที่ 28 ของประเทศ