ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (2566 - 2570)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2561-2564(ฉบับทบทวน61)


แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2561-2564 (ฉบับทบทวน ธ.ค 60)


แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2561-2564


แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2557-2560


แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน


แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2553-2556