ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

Other /

งบทดลองเดือนกันยายน 65 

 อ่านต่อ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564

 อ่านต่อ

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562

 อ่านต่อ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2562-2565

 อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 อ่านต่อ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 อ่านต่อ

แผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 อ่านต่อ

ระเบียบวาระการประชุม ก.บ.ก ครั้งที่6 14/12/2561

 อ่านต่อ

สรุปโครงการ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 อ่านต่อ

ระเบียบวาระการประชุม-กรอ-6-จังหวัด-3-2561

 อ่านต่อ

ระเบียบวาระการประชุมกบก(6 จังหวัด) 5-2561

 อ่านต่อ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 อ่านต่อ

ทบทวนแผนพัฒนายุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 อ่านต่อ

แผนพัฒนาปี61-64(ฉบับทบทวน61)

 อ่านต่อ

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

 อ่านต่อ

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 อ่านต่อ

บริบทใหม่ ของการวางแผนยุทธศาสตร์ 

 อ่านต่อ
หน้าที่ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 อ่านต่อ
โครงสร้างสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 อ่านต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อ่านต่อ
บทบาทและภารกิจหน้าที่
 อ่านต่อ

วิชาการเขียนโครงการอย่างจอมยุทธ์

 อ่านต่อ

วิชาการบริหารการเงินและพัสดุอย่างมืออาชีพ

 อ่านต่อ

วิชางานสารบรรณและการเขียนอย่างมืออาชีพ

 อ่านต่อ

ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : OSM


 อ่านต่อ
หนุนนิติบุคคลทำบัญชีเล่มเดียว “อภิศักดิ์” มั่นใจเศรษฐกิจไทยฟื้น ร่ายมนต์กล่อมเอกชนลงทุนเพิ่ม
 อ่านต่อ

แบบฟอร์มสรุปโครงการแบบย่อ

 อ่านต่อ
ขอรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนงานยุทธศาสตร์ 61-64 ผ่านทางกระดานข้อความ
 อ่านต่อ
รายงานการประชุม ก.บ.ก. (5 จังหวัด) ครั้งที่ 1/2561
 อ่านต่อ
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ
 อ่านต่อ
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
 อ่านต่อ
คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามพรบ.2560
 อ่านต่อ
โครงการปี 58 / โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดกระบี่
 อ่านต่อ
โครงการปี 58 / ระบบการท่องเที่ยวอันดามันเสมือนจริง
 อ่านต่อ