เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จังหวัดกระบี่


ยุทธศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่

งบประมาณ 6,260,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรมที่ ๑ การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและสัมมนาเครือข่ายการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดกระบี่ งบประมาณ ๕,๓๑๖,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเครือข่ายการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงา งบประมาณ ๒๓๖,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
กิจกรรมที่ ๓ การสัมมนาเครือข่ายการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ๒๓๖,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมที่ ๔ การสัมมนาเครือข่ายการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดตรัง งบประมาณ ๒๓๖,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
กิจกรรมที่ ๕ การสัมมนาเครือข่ายการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดระนอง งบประมาณ ๒๓๖,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group