เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / ศูนย์พะยูนและหญ้าทะเล


ยุทธศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ 5,035,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
- กิจกรรมจัดสร้าง Museum, Herbarium และ ห้องแสดงพะยูนและหญ้าทะเล ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
- กิจกรรมจัดฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนและชุมชนริมฝั่งทะเลอันดามัน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ดำเนินการในแหล่งพะยูนและหญ้าทะเลของจังหวัดกลุ่มอันดามัน (ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และจังหวัดตรัง)

« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group