เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต


ยุทธศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ 15,200,200 บาท

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับหมู่บ้าน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอันดามันสวยใสไร้มลพิษ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน
โดยประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม ANDAMAN GREEN DESTINATION
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันดามันอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมอำนวยการ


« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group