เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์แพะเนื้อเพื่อผลิตอาหารฮาลาลบริการนักท่องเที่ยว


ยุทธศาสตร์ : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ : สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่

งบประมาณ 12,057,900 บาท

รายละเอียดโครงการ
ศูนย์ผลิตและกระจายแพะพันธุ์ดีสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน งบประมาณ 11,826,700

« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group