เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร


ยุทธศาสตร์ : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

งบประมาณ 8,062,500 บาท

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก การจัดการและการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตปาล์ม น้ำมันงบประมาณ 4,503,400 บาท
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1,914,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 1,324,780 บาท
กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินผลโครงการ งบประมาณ 319,920 บาท

« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group