เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / ANDAMAN SAFETY KITCHEN


ยุทธศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

งบประมาณ 10,000,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
1.กิจกรรมตำนานรสชาติแห่งอันดามัน งบประมาณ 1,291,400 บาท
2. กิจกรรมอาหารมาตรฐานอันดามันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ งบประมาณ 4,194,200 บาท
3. กิจกรรม AndamanFood Safety งบประมาณ 1,855,000
บาท
4. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างแรงจูงใจและภาพลักษณ์อันดี เพื่อให้เลือก ท่องเที่ยวในอันดามัน งบประมาณ 2,607,900 บาท
5. กิจกรรมติดตามและประเมินผล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา) งบประมาณ 51,500 บาท

« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group