เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / เพิ่มคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า(ยางพารา)


ยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

งบประมาณ 10,300,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
1.ก่อสร้างโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ขนาด 5 ห้องรมย่อย ประกอบด้วย
1.1 อาคารโรงรมยางแผ่นรมควัน ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 35 เมตร จำนวน 1 แห่ง
1.2 บ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 4 เมตร จำนวน 1 บ่อ
1.3 ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าเพื่อรองรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 1 ชุด
2.ติดตั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
2.1 จักรรีดยาง 2 ชุด
2.2 อุปกรณ์ตะกงทำยางแผ่น 100 ชุด
2.3 เค้กโครงเหล็กเตารมยาง 40 ชุด

« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group