เมนูหลัก

 

แผนงาน / โครงการ

โครงการปี 58 / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม


ยุทธศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ 51,802,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ประวัติศาสตร์เขานิเวศน์คีรี เทศบาลเมืองระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนองบประมาณ 13,677,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกศิลปวัฒนธรรมอันดามัน
งบประมาณ 8,000,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่, เทศบาลเมืองกระบี่
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานชนะศึก หมู่ที่ 3 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 10,000,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตลาดเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
งบประมาณ 6,250,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปรับปรุงตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ บาบ๋าเมืองภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ 13,875,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต / เทศบาลนครภูเก็ต
« ดูรายการอื่นๆ


OSM Andamnan: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ชั้น 2)

โทรศัพท์: +66 (0)76 212 222, โทรสาร: +66 (0)76 213 222

E-mail: osmandaman@moi.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (OSM Andaman)

ออกแบบเวบโดย Phuket Best Group